Hãy điền vào vị trí còn khuyết: “chất và lượng của sự vật đều là …. của sự vật đó”.

Hãy điền vào vị trí còn khuyết: “chất và lượng của sự vật đều là …. của sự vật đó”.

Đáp án:

Chất và lượng của sự vật đều là hai phương diện khác nhau của sự vật đó.

Giải thích:

Chất và lượng là hai phạm trù triết học dùng để chỉ hai phương diện khác nhau của cùng một sự vật, hiện tượng. Chất là tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, những yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, nói lên sự vật, hiện tượng đó là gì, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. Lượng là mức độ thể hiện của chất, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính về số lượng của sự vật, hiện tượng.

Chất và lượng của sự vật luôn thống nhất với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, tồn tại trong tính quy định lẫn nhau. Sự thay đổi về lượng có thể dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại.

Ví dụ, nước ở trạng thái lỏng có chất lỏng và lượng là thể tích, nhiệt độ, áp suất. Khi nhiệt độ nước tăng lên đến 100 độ C, nước sẽ xảy ra sự thay đổi về lượng là thể tích, áp suất, dẫn đến sự thay đổi về chất là nước chuyển sang trạng thái khí.

Như vậy, chất và lượng của sự vật là hai phương diện khác nhau của sự vật, thể hiện bản chất và trạng thái của sự vật đó.