Tiếng “minh” ghép với những tiếng nào dưới đây để tạo thành danh từ?

Tiếng “minh” ghép với những tiếng nào dưới đây để tạo thành danh từ?

  • A. chứng, mẫn
  • B. anh, bạch
  • C. thuyết, văn
  • D. bình, châu

Giải đáp

Đáp án đúng là A. chứng, mẫn.

Tiếng “minh” có nghĩa là sáng, rõ ràng, sáng suốt, thông minh.

Khi ghép với tiếng “chứng” tạo thành danh từ “minh chứng”, nghĩa là bằng chứng, tài liệu chứng minh cho một điều gì đó.

Khi ghép với tiếng “mẫn” tạo thành danh từ “minh mẫn”, nghĩa là sáng suốt, tỉnh táo, không bị mờ ám.

Các đáp án còn lại không tạo thành danh từ khi ghép với tiếng “minh”.

Vậy đáp án đúng là A.