Tổng của hai số là 225 biết số thứ nhất kém số thứ hai 25 đơn vị tìm hai số đó

Tổng của hai số là 225 biết số thứ nhất kém số thứ hai 25 đơn vị tìm hai số đó

Để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng, ta có thể sử dụng phương pháp giải sau:

Gọi số thứ nhất là x, số thứ hai là x + 25 x + (x + 25) = 225 2x + 25 = 225 2x = 200 x = 100 Vậy hai số đó là 100 và 125

Cách giải khác:

Số thứ nhất x kém số thứ hai 25 đơn vị, vậy hiệu của hai số là 25. Tổng của hai số là 225, vậy tổng của hai số là 25 lần số hiệu. 25(x – (x + 25)) = 225 x = 100 Vậy hai số đó là 100 và 125

Kết luận: Hai số đó là 100 và 125