[Giải] Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường dài 7200km với tốc độ là 12km/h. Hỏi bạn Lan phải đi bao nhiêu lâu để tới trường?

[Giải] Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường dài 7200km với tốc độ là 12km/h. Hỏi bạn Lan phải đi bao nhiêu lâu để tới trường?

Bài giải

Thời gian đi của bạn Lan được tính theo công thức:

t = s / v

Trong đó:

  • s là quãng đường đi được (km)
  • v là tốc độ (km/h)

Thay số vào công thức ta có:

t = 7200 / 12
t = 600

Vậy, bạn Lan phải đi 600 giờ để tới trường.

Tuy nhiên, đáp án này không hợp lý vì một ngày chỉ có 24 giờ, nếu bạn Lan đi với tốc độ 12km/h thì sẽ mất hơn 25 ngày để đi hết 7200km.

Vậy, đáp án chính xác là không thể đi được.