[Giải đáp] Replace đi với giới từ gì?

Động từ “replace” có nghĩa là “thay thế”, “đổi chỗ”, “đặt lại”. Động từ này có thể đi với nhiều giới từ khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu.

  • Giới từ “with” được sử dụng phổ biến nhất, có nghĩa là “thay thế bằng”. Ví dụ:
I replaced the old car with a new one.
(Tôi đã thay thế chiếc xe cũ bằng một chiếc xe mới.)
  • Giới từ “for” cũng có nghĩa là “thay thế bằng”, nhưng thường được sử dụng khi nói về việc thay thế một thứ gì đó bằng một thứ khác có chức năng tương tự. Ví dụ:
I replaced the broken window for a new one.
(Tôi đã thay thế cửa sổ bị hỏng bằng một cửa sổ mới.)
  • Giới từ “into” có nghĩa là “đặt vào vị trí của”. Ví dụ:
I replaced the batteries into the remote control.
(Tôi đã đặt pin vào điều khiển từ xa.)
  • Giới từ “on” có nghĩa là “đặt ở vị trí của”. Ví dụ:
I replaced the old wallpaper on the wall.
(Tôi đã thay thế giấy dán tường cũ trên tường.)
  • Giới từ “by” có nghĩa là “đổi chỗ cho”. Ví dụ:
The new president was replaced by the old one.
(Tổng thống mới đã thay thế tổng thống cũ.)
  • Giới từ “at” có nghĩa là “đặt tại vị trí của”. Ví dụ:
The old manager was replaced at the end of the month.
(Người quản lý cũ đã bị thay thế vào cuối tháng.)

Tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của câu, bạn có thể chọn giới từ phù hợp với động từ “replace”.