[Hỏi đáp] Hàm str_replace trong php là gì?

Hàm str_replace trong php là gì?

Hàm str_replace trong PHP là một hàm xử lý chuỗi, có tác dụng thay thế một chuỗi trong một chuỗi khác. Hàm này có 3 tham số đầu vào:

  • $find: Chuỗi cần tìm kiếm và thay thế.
  • $replace: Chuỗi thay thế cho chuỗi $find.
  • $str: Chuỗi cần thực hiện thay thế.

Hàm str_replace sẽ trả về một chuỗi mới, trong đó tất cả các lần xuất hiện của chuỗi $find trong chuỗi $str sẽ được thay thế bằng chuỗi $replace.

Ví dụ:

PHP

$str = "Hello, world!";

$newStr = str_replace("world", "universe", $str);

echo $newStr; // "Hello, universe!"

Vui lòng thận trọng khi sử dụng mã.

Trong ví dụ trên, hàm str_replace sẽ thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi “world” trong chuỗi $str bằng chuỗi “universe”. Kết quả trả về là chuỗi “Hello, universe!”.

Lưu ý: Hàm str_replace phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu muốn tìm kiếm và thay thế phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm str_ireplace.

Ví dụ:

PHP

$str = "Hello, World!";

$newStr = str_ireplace("World", "Universe", $str);

echo $newStr; // "Hello, Universe!"

Vui lòng thận trọng khi sử dụng mã.

Trong ví dụ trên, hàm str_ireplace sẽ thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi “World” trong chuỗi $str bằng chuỗi “Universe”, kể cả khi chuỗi “World” được viết hoa. Kết quả trả về là chuỗi “Hello, Universe!”.