Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55kg theo phương ngang với lực 220N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc thùng, lấy g = 9,8m/s2

Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55kg theo phương ngang với lực 220N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc thùng, lấy g = 9,8m/s2

  • A. 0,57m/s2
  • B. 0,6m/s2
  • C. 0,35m/s2
  • D. 0,43m/s2

Giải đáp

Để tính gia tốc của thùng, ta sử dụng công thức:

F – f = m * a

Trong đó:
F là lực đẩy thùng (220N),
f là lực ma sát trượt (f = μ * N),
m là khối lượng của thùng (55kg),
a là gia tốc của thùng,
μ là hệ số ma sát trượt (0,35),
N là lực phản lực của mặt phẳng (N = m * g, với g = 9,8m/s^2).

Thay các giá trị vào công thức, ta có:

220N – 0,35 * (55kg * 9,8m/s^2) = 55kg * a

Simplifying the equation:

220N – 0,35 * 539N = 55kg * a

220N – 188,65N = 55kg * a

31,35N = 55kg * a

a = 31,35N / 55kg

a ≈ 0,57m/s^2

Vậy, gia tốc của thùng là khoảng 0,57m/s^2. Do đó, đáp án đúng là A. 0,57m/s^2.