Bằng chứng tiến hóa không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung?

Bằng chứng tiến hóa nào không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung?

  • A. Cơ quan thoái hóa.
  • B. Sự phát triển phôi giống nhau.
  • C. Cơ quan tương tự.
  • D. Cơ quan tương đồng.

Giải đáp

Đáp án: (C) Cơ quan tương tự

Giải thích:

  • Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cấu tạo giống nhau nhưng có nguồn gốc khác nhau. Ví dụ, cánh của chim và cánh của côn trùng đều có cấu tạo tương tự nhưng có nguồn gốc khác nhau. Cơ quan tương đồng là bằng chứng của sự tiến hóa phân li, trong đó các loài có chung một tổ tiên nhưng đã tiến hóa theo những hướng khác nhau để thích nghi với môi trường sống khác nhau.
  • Cơ quan tương tự không phải là bằng chứng của nguồn gốc chung vì chúng có thể có nguồn gốc từ các tổ tiên khác nhau. Ví dụ, cánh của chim và cánh của côn trùng có nguồn gốc từ các chi trước của các loài bò sát cổ đại.
  • Các đáp án khác đều là bằng chứng của nguồn gốc chung.
  • Cơ quan thoái hóa là những cơ quan đã mất đi chức năng trong quá trình tiến hóa. Ví dụ, xương cụt ở người là một cơ quan thoái hóa, có nguồn gốc từ đuôi của các loài động vật có xương sống cổ đại. Sự tồn tại của các cơ quan thoái hóa là bằng chứng cho thấy các loài sinh vật có chung một tổ tiên.
  • Sự phát triển phôi giống nhau là sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài sinh vật khác nhau. Ví dụ, tất cả các loài động vật có xương sống đều trải qua giai đoạn phôi thai giống nhau, bao gồm giai đoạn phôi nang, giai đoạn phôi lá và giai đoạn phôi thai. Sự phát triển phôi giống nhau là bằng chứng cho thấy các loài sinh vật có chung một tổ tiên.
  • Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng dựa trên sự so sánh trình tự DNA và protein của các loài sinh vật khác nhau. Sự tương đồng trong trình tự DNA và protein của các loài sinh vật khác nhau là bằng chứng cho thấy các loài sinh vật có chung một tổ tiên.