[Giải] Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

Bài 22.5 trang 77 sách bài tập KHTN 6: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

  • A. Khởi sinh
  • B. Nguyên sinh
  • C. Nấm
  • D. Thực vật

Đáp án đúng là D.

Giới Khởi sinh gồm các sinh vật đơn bào, nhân sơ. Giới Nguyên sinh gồm các sinh vật nhân thực, đa bào hoặc đơn bào, có thể tự dưỡng hoặc dị dưỡng. Giới Nấm gồm các sinh vật nhân thực, đa bào hoặc đơn bào, dị dưỡng. Giới Thực vật gồm các sinh vật nhân thực, đa bào, tự dưỡng.

Như vậy, chỉ có giới Thực vật có đủ ba đặc điểm: cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào và có khả năng quang hợp.

Vì vậy, đáp án đúng là D.